به فرمایش رهبر عزیز و عظیم الشأن ما طیب الله انفاسکم!

 

به فرمایش رهبر عزیز و عظیم الشأن ما طیب الله انفاسکم! نکته ای که قابل توجه است اینکه مطالعات با محوریت دین به عنوان دستور کار اصلی و همیشگی باید مورد توجه باشد. با تشکر ملا نایینی

************************

این وب سایت یک رسانه بر خط غير اختصاصي است، که اشخاص می توانند از این وب سایت نشانی ایمیل خریداری نمایند. همچنین می توانند از ۶۹ وب سایت دیگر از وب سایتهای دفتر کل ایمیل ملا نایینی نشانی ایمیل خریداری نمایند. برای اطلاعات بیشتر به وب سایت یا الله مراجعه فرمایید.

http://www.yallah.ir/ وب سایت یاالله دفتر کل ایمیل ملا نایینی. جهت ملاحظه کلیک یا لمس فرمایید.

http://www.vajd.ir/ راهی به سوی ۷۷ وب سایت ملا نایینی جهت ملاحظه کلیک یا لمس فرمایید.